Các thương hiệu xe đạp ở Trung Quốc

Ba hoặc bốn thập kỷ trước, xe đạp là một trụ cột chính trong năm trụ cột của cuộc sống…