Các sinh viên Anh Quốc sản xuất xe đạp gấp đầu tiên bằng vật liệu tổng hợp

Các sinh viên Anh Quốc sản xuất xe đạp gấp đầu tiên bằng vật liệu tổng hợp . Những sinh…