Sự kiện Critical mass (Khối lượng tới hạn) hoạt động như thế nào

Thứ sáu cuối cùng của mỗi tháng, bạn có thể nhận thấy một nhóm nhỏ những người đi xe đạp…