Lắp nhanh, đạp nhanh

Lắp nhanh, đạp nhanh …. Khi mới là đứa trẻ 6 tuổi và cho đến tận lúc 11 tuổi (1975),…