Đạp xe chậm lại

Mất sáu dặm để di chuyển từ nhà của Michael phía tây thị trấn đến các văn phòng trung tâm…