Sự cân bằng

Nỗ lực tối thiểu là mở rộng và hiệu quả tuyệt vời nhất đạt được là khi bạn chạm đến…