Đánh bại những ảnh hưởng của mùa đông

Cho dù đang đánh vật với các con dốc, đang làm người tuyết với bọn trẻ hay đạp xe dưới…