Strida làm nên sự tiến bộ

Chúng tôi đã đàm phán với Strida một lúc để xem liệu chúng tôi có thể đánh giá loại xe…