Tiếng chuông thức tỉnh sự tự

Tiếng chuông thức tỉnh sự tự do … Hai bức thư dưới đây đại diện cho sự đối lập không…