Không phải chỉ có xe hơi trên thế giới

Trong bức tranh khảm phong phú của xã hội Bắc Mỹ, tôi đứng trơ trọi như một thành viên của…