Tập luyện trên địa hình khó – cách dễ dàng nhất để tăng tốc độ đi xe của bạn

Lên kế hoạch đào tạo đạp xe đạp địa hình ba, bốn hoặc năm ngày một tuần.Nếu bạn đã tập…