Các bước để đánh giá một chiếc xe đạp

Những gì trong hộp đã biến mất, một khi chiếc xe vừa đến thì chính là một chiếc hộp lớn,…