Bảo dưỡng tái cấu trúc cọc yên

I900 là một kiệt tác ban đầu của cọc yên KS. Mười năm trước, khi sử dụng IFP và cấu…