Bạn có biết tại sao chúng tôi thích đạp xe không?

Rủ bạn bè cùng ra ngoại ô đạp xe, sau hai lần, anh ta bèn nói: Đau ê ẩm cả…